Alumni Association Committee:

Sr. No. Name Designation
1) Dr. Sau M.V. Waykole Chairman
2) Shri. Prakash Namdev Chaudhari Vice Chairman
3) Shri. Eknath Gopal Nehete Secretary
4) Shri. Prashant Vijay Patil Joint Secretary
5) Shri. Akash Dattugir Goswami Member
6) Dr. Jayram Darda Member
7) Shri. Chandrakant Kolhe Member
8) Shri. Kishor Namdev Patil Member
9) Shri. Nandkumar Pandya Member
10) Shri. Gajanan Wani Member
11) Shri. Chadrashekar Ingale Member